Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας

Institut Hellénique d’Égyptologie

Греческий Институт Египтологии

Hellenic Institute of Egyptology

Hellenisches Institut für Ägyptologie

المعهد  اليوناني  للمصريات

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – NEWS


21.05.2020
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνεχίζει την εκπαιδευτικήν προσφοράν του εις τον ακαδημαϊκόν χώρον μετά μεγάλης επιτυχίας! Εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξάνδρειας, προετοιμάζεται το Τρίτον Διαδυκτιακόν Σεμιναριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ τα διαδυκτιακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται λίαν επιτυχώς.

19.04.2021
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον συνεχίζει την μακράν περάδοσιν των ανοικτών διαλέξεων προς το κοινόν, με την πρώτην διαδυκτιακήν διάλεξιν, ήτις διοργανώθη επιτυχώς και με μεγάλην συμμετοχήν κοινού, εν συνεργασία μετά της ομογενειακής οργανώσεως ‘Πρόμαχος Αθηνά’ (DOP), με την υποστήριξιν του Αρχείου Πολιτισμού. Ομιλήτρια ήτο η Πρόεδρος του Ε.Ι.Α., Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια, με θέμα: “Η Γυναίκα στην Αρχαία Αίγυπτο: Κυρία του Ουρανού, Κυρία του Οίκου”.

31.12.2020
Μετ’ επιτυχίας εξεδόθη (διεθνώς πλέον, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας) ο 3ος Τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού του Ινστιτούτου (JHIE), υπό των Εκδόσεων Σέραπις, περιέχων 12 κύρια άρθρα, 4 βιβλιοκριτικάς και 2 νεκρολογίας.

11.11.2020
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον αρχίζει μετά μεγάλης επιτυχίας, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξάνδρειας, το Δεύτερον Διαδυκτιακόν Σεμιναριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ τα διαδυκτιακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται λιαν επιτυχώς.

30.10.2020
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας εκφράζει βαθύτατην οδύνην δια την κοίμησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, του και Αρχιεπισκόπου Κετίγνης, κυρού Αμφιλόχιου, Επιτίμου Μέλους του ΕΙΑ, και θερμότατα συλλυπητήρια προς την Ορθόδοξον Σερβικήν Εκκλησίαν, ιδίως δε προς τον κλήρον και το χριστεπώνυμον πληρωμα του Μαυροβουνιου! Ες αει άξιος!

30.09.2020
Νέον Μνημόνιον Συνεργασίας (MoU) υπεγράφη από το Ινστιτούτον και την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν Αλεξανδρείας. Μεταξύ άλλων, συνεφωνήθη η από κοινού διεθνής έκδοσις του περιοδικού του Ινστιτούτου (JHIE) με την Εταιρείαν και το Ινστιτούτον ως ισοτίμους εταίρους.

20.08.2020
Με μικράν καθυστέρησιν, λόγω της πανδημίας, εξεδόθησαν τα Πρακτικά του 1ου εν Αθήναις Αιγυπτολογικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου (Environment & Religion in Ancient & Coptic Egypt: Sensing the Cosmos Through the Eyes of the Divine) από τον εκδ. οίκον Archaeopress: Archaeopress Egyptology 30. Θερμαί ευχαριστίαι οφείλονται εις τον Δρ David Davison και εις άπαντα τα μέλη της ομάδος του διά την εξαιρετικήν ποιότητα εκτυπώσεως. Η Κυρία Επιμελήτρια του τόμου είναι η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια και συνεπιμελήτρια είναι η Δρ Nadine Guilhou (Πανεπιστήμιο του Montpelier 3).

20.05.2020
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον ήρχισεν μετά μεγάλης επιτυχίας, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, με 15μελες επίλεκτον τμήμα, το Πρώτον Διαδυκτιακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Ήδη από τον Απρίλιον του 2020 είχαν αρχίσει πειραματικώς τα διαδυκτιακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων.

10.02.2020-14.02.2020
Το 2ον Αιγυπτιολογικόν Συνέδριον του Ινστιτούτου εν Αθήναις διοργανώθη με επιτυχίαν και έλαβε χώραν με πολλάς συμμετοχάς διακεκριμένων Αιγυπτολόγων, Κοπτολόγων και άλλων Επιστημόνων εν τω Ξενοδοχείω Titania: Quod est Superius est Sicut Quod est Inferius – Η Κοσμική Υπόστασις και η Γήινη / Κοινωνική Λειτουργία των Γυναικών κατά την Αρχαιότητα εις την Αίγυπτον και εις την Λεκάνην της Μεσογείου. Η νέα προθεσμία υποβολής των άρθρων (λόγω πανδημίας) θα είναι η 30η Απριλίου 2021.

05.02.2020
Πρώτη συνάντησις της Προέδρου του Ινστιτούτου με τον νέον Πρέσβην της Αιγύπτου εν Αθήναις, Εξ. κ. Ismail Khairat, εν τη Αιγυπτιακή Πρεσβεία.

21.05.2020
The Hellenic Institute of Egyptology continues its educational offer in the academic world with great success! In collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Third Online Egyptological Seminar for beginners is being prepared (starting very soon, on Wednesday 9th June 2021). Meanwhile, all the advanced courses for experienced students are continuing successfully online (via Zoom).

19.04.2021
Amid the pandemic, the Institute, after more than one year, continues its long tradition of open lectures to the public, with the first internet lecture (via Zoom), which took place very successfully with a lot of participants, in close collaboration with the Hellenic Expatriate Association ‘Promachos Athena’ (DOP), and with the kind support of Archeion Politismou. Speaker was the President of H.I.E. Dr Dr Alicia Maravelia, her topic being: “The Woman in Ancient Egypt: Lady of Heavens, Lady of the House”.

31.12.2020
The 3rd Volume of the Institute’s Egyptological Journal (JHIE = Journal of the Hellenic Institute of Egyptology) has been successfully and internationally published by the Institute and the Archaeological Society of Alexandria, by Serapis Editions, featuring 12 papers, 4 book reviews and 2 obituaries.

11.11.2020
Amid the pandemic, the Institute begins with great success and participation of numerous students, in collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Second Online Egyptological Seminar. Meanwhile, the advanced courses are continuing successfully online (all of them via Zoom).

30.10.2020
The Hellenic Institute of Egyptology expresses its deepest sympathy for the dormition of the most Reverent Metropolitan of Montenegro and the Littoral, Archbishop of Cetinje, Mgr Amphilochios, Honourary Member of the Institute, We respectfully present our deepest and sincerest condolences to the Serbian Orthodox Church, and especially to the clergy and the people of beautiful Montenegro. Dignus in aeternum!

30.09.2020
A new Memorandum of Understanding and Mutual Collaboration (MoU) has been signed by the Institute and the Archaeological Society of Alexandria. Between other new ventures, the international publication of the institute’s journal (JHIE) has been agreed to be joint, with the Society and the Institute as equal partners.

20.08.2020
With some delay, due to the pandemic, the proceedings of the 1st egyptological conference of the Institute in Athens (Environment & Religion in Ancient & Coptic Egypt: Sensing the Cosmos Through the Eyes of the Divine) has been published by Archaeopress: Archaeopress Egyptology 30. Warm thanks are due to Dr David Davison & all members of his archaeopress team for the excellent printing quality. Main editor of the volume is the Institute’s president Dr Dr Alicia Maravelia & co-editor is Dr Nadine Guilhou (University of Montpelier 3).

20/05/2020
Amid the pandemic, the Institute has initiated with success, and in co-operation with the Archaeological Company of Alexandria, with 15 members, the First Online Egyptological Seminar. Pilot lessons for the advanced cycles had already started in April 2020.

10.02.2020-14.02.2020
The 2nd Egyptological Conference of the Institute in Athens has been successfully organized and took place with many participations of distinguished Egyptologists, Coptologists & other Scientists at the premises of Hotel Titania: Quod est Superius est Sicut Quod est Inferius – The Cosmic Hypostasis and Earthly/Social Function of Women During Antiquity in Egypt & in the Mediterranean Basin. Νew deadline for submission of papers (due to pandemic) will be τhe 30th of April 2021.

05.02.2020
First meeting of the Institute’s President with H.E. the new Egyptian Ambassador in Athens, Mr Ismail Khairat, at the premises of the Egyptian Embassy.

Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αιγυπτιολόγων